Laddar

Så ska Malmö klara klimathotet: ”Konkreta åtgärder”

Malmö stad har nu lagt upp en plan för hur man ska hantera stora skyfall i framtiden.

delningar

Under tisdagsförmiddagen presenterade Malmö sin strategi för att att hantera stora skyfall. Det senaste skedde i augusti 2014. Det var det enskilt största regnet som drabbat Malmö sedan mätningarna startade för med än 100 år sedan. Översvämningarna kostade kommunen och försäkringsbolagen hundratals miljoner kronor.

Skyfallsplanen tar upp de regn som inte kan hanteras av dagvattensystemet och som innebär risker för liv, allvarliga personskador, materialskador, samhällsviktig verksamhet och skador för miljön. Ett mål är att åtgärder som minimerar sådana skador ska ha genomförts år 2025, för att nå målet krävs insatser på både kommunal och privat mark.

– Vi ser redan nu hur klimatfrågan inte bara är ett hot, utan en realitet som vi måste möta genom konkreta åtgärder. Därutöver måste vi såklart arbeta för att klimatpåverkan minskas i framtiden, säger Anders Törnblad, vice ordförande i tekniska nämnden.

Planen består bland annat med att grönytor och parkmark ska tåla att tillfälligt översvämmas för att skydda intilliggande bebyggelse. Kommunen ska även satsa på mindre lokala lösningar för att fördröja att vatten hamnar i det allmäna ledningsnätet.

Exempelvis kan grönytor och parkmark i staden planeras för att tåla att tillfälligt översvämmas för att skydda intilliggande bebyggelse från skador. Mindre lokala lösningar på kvartersmark, villatomter och vid flerfamiljshus krävs för att fördröja vatten innan det hamnar i det allmänna ledningsnätet.

– Det finns många både smarta och attraktiva lösningar som kan göra staden mer motståndskraftig mot stora regn. Stadens parker och idrottsplatser ska kunna ta emot kraftiga regn och samtidigt ge ett mervärde till stadsmiljön alla de dagar det inte regnar, säger Anders Rubin (S), tillförordnad ordförande i tekniska nämnden.

VA Syd har sedan tidigare byggt en stor underjordisk bassäng för att hantera eventuella översvämningar.

Målet är att Malmö ska kunna hantera de största skyfallen år 2045.

Relaterade artiklar