EXTRA: Allvarliga brister i att hantera läkemedel: ”Behäftad med en rad risker”

Läkemedelshanteringen i Malmö stad håller inte måttet visar en ny granskning. Särskilt allvarligt är situationen inom ordinärt boende och korttidsboende.

delningar

Den 1 maj 2017 bildades den nya nämnden hälsa-, vård- och omsorgsnämnden i Malmö. Vid det tillfället pågick en rad utvecklingsarbeten som på ett eller annat sätt spelat in i förvaltningens hantering av läkemedel.

På uppdrag av revisorskollegiet har läkemedelshantering för äldre inom Malmö stad granskats. Syftet har varit att bedöma om nämnden säkerställer en tillräcklig intern kontroll, något som resultatet visar att man inte gör:

”Granskningen visar att läkemedelshanteringen i Malmö stad är behäftad med en rad risker. Riskerna är mest framträdande inom ordinärt boende och korttidsboende.”

Det framgår av granskningsrapporten att programmet som används för att dokumentera är bristfälligt och information dokumenteras fel. Ibland saknas viktig dokumentation och det saknas uppföljning av läkemedelseffekt eller biverkningar.

Läkemedel kan bidra till en bättre hälsa och ökad livskvalitet men en felaktig läkemedelshantering kan leda till biverkningar, onödiga sjukvistelser och i värsta fall en för tidig död.

– Förvaltningen har god kännedom om de risker som finns och rutiner för att hantera läkemedel. Dessa rutiner är kända i verksamheten men det är i följsamhet av rutinerna som det brister, säger Carina Nilsson (S), kommunalråd med ansvar för hälsa, vård och omsorg, samt ordförande i hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och fortsätter:

– Den största risken är när läkemedel skall överlämnas till brukaren och konsekvensen kan då bli att brukaren inte får rätt mängd ordinerat läkemedel. Det kan vara informationsbrist mellan sjukhus och hemsjukvård. Det finns inte idag ett gemensamt IT-stöd, det behöver utvecklas.

Det framgår även att nämnden inte fått ta del av dokumenterad uppföljning av läkemedelshantering från den 1 maj till 1 november under 2017. Dock har Lex Maria och Lex Sarah-anmälningar, samt klagomål från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, nått nämnden. Nämnden har däremot inte fattat några beslut gällande läkemedelsanvändning eller hantering under denna tid.

Enligt förvaltningen är ett arbete att avrapportera till nämnden under utveckling.

– Nämnden får regelbunden rapportering om allvarliga risker eller oegentligheter. I mars månad får nämnden rapport om kvalitets- och patientberättelse för föregående år. Detta är rutinen som gäller. Vi har även sett över riskanalys och intern-kontrollplanen för 2018. Dessutom sker återkoppling i delårsrapporter, säger Carina Nilsson.

Flera medarbetare är också kritiska till att Malmö stad har en rekommendation om att inte begära utdrag från belastningsregistret vid rekrytering. Man menar att detta inte gynnar verksamheten.

– Vi har undersökt denna fråga flera gånger och det finns inte lagstöd för att begära detta från alla kommunens verksamheter. Det är inför bland annat anställning inom barnomsorg, förskola och skola ska, som sökande måste lämna utdrag ur belastningsregistret lämnas. Det viktigaste vid anställning är att vara noga med referenstagning från tidigare arbetsgivare och chefer, säger Carina Nilsson.

Kravet på utdrag ur belastningsregistret gäller även inhyrd personal, uppdragstagare, praktikanter, lärarstudenter, vissa vuxenstuderande och deltagande i arbetsmarknadspolitiska program. Det gäller också stödboende för barn och unga och LSS-boende. Sökande som inte lämnar utdrag ur belastningsregistret får inte anställas.

Den 23 augusti i fjol beslutade nämnden om en intern kontrollplan (maj-dec 2017) och en riskanalys för 2017. Totalt 77 risker listas upp varav sju har en tydlig koppling till hur läkemedel hanteras.

Nämnden har sedan dess endast fört över en risk till sin interna kontrollplan och man menar att befintliga åtgärder och kontroller är tillräckliga, enligt granskningen.

På onsdagen den 28 mars sammanträder hälsa-, vård och omsorgsnämnden. Då kommer beslut tas gällande det yttrande som gjorts utifrån granskningen.

– Jag vet att alla åtgärderna som påtalas är påbörjade och delvis åtgärdade för att säkerställa rätt läkemedelshantering, säger kommunalrådet och fortsätter:

– Att revisionen har fokuserat på läkemdelshantering är bra, för det är ett viktigt område. Utvecklingsarbete pågår på flera fronter i den nya förvaltningen.

En åtgärd är att införa nya nyckelskåp med loggar. På så vis tänker man förebygga svinn och utöka kontrollen av läkemedel. Exakt när de nya nyckelskåpen ska installeras framgår inte.

Ett utförligt arbete kring hanteringen önskar av stadsrevision. Med fokus på riskerna, förebyggande arbete och att det finns ändamålsenliga beskrivningar av verksamhetens arbete och rutiner.

Fakta:

Fram till 1 maj år 2017 var ansvaret för äldre människor i Malmö stad fördelat mellan fem stadsområdesnämnder.

Från och med 1 maj år 2017 har Malmö stad tre socialnämnder: hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, funktionsstödsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden.

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden riktar sig till tre målgrupper: (1) äldre människor, (2) vuxna människor med fysisk funkt- ionsnedsättning, och (3) vuxna människor med somatisk sjukdom. Huvudansvaret för äldre människor i Malmö stad återfinns därmed i den nya hälsa-, vård- och om- sorgsnämnden.

Källa: Malmö stad.

Har du ett nyhetstips? Tipsa redaktionen genom att klicka här.

delningar

Nyhetsbrev

Prenumerera på Sveriges snabbaste och mest ultralokala nyhetsbrev. Här får du nyheter om stora som små händelser.
Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag 24 Sveriges data- och cookiepolicy.

Relaterade artiklar